Afibrocat participa en el Programa de suport a persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central i als seus familiars 2018-2021

Les Síndromes de Sensibilització Central (SCC) són patologies de diferents naturaleses que afecten diferents sistemes del cos, i que va englobar sota aquesta denominació per primer cop el doctor Muhammad B. Yunus l’any 1994.
Els símptomes més característics són: dolor muscular, una fatiga que no es repara amb la son, alteracions cognitives, afectació dels sistemes nerviós, endocrí i immunològic, hipersensibilitat a determinades substàncies químiques i camps electromagnètics, entre d’altres.
El mes de desembre de 2015, com a resultat d’una proposta dels diferents grups municipals, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat, mitjançant una declaració institucional, la creació d’un programa de suport específic per a les persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central (SSC) i les seves famílies a la ciutat de Barcelona, en l’elaboració del qual han de participar representants de les persones afectades.
Sota el comandament del Comissionat de Salut, el Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, engega el procés per elaborar el programa.
En el procés d’execució dels continguts de la declaració institucional, s’insta les diferents entitats de persones afectades i familiars a formar part de la Taula de Síndromes de Sensibilització Central, creada per elaborar un programa de consens per al suport específic a les persones afectades d’SSC de la ciutat de Barcelona i les seves famílies.
El programa ha de proposar accions destinades a la millora en la qualitat de vida de les persones afectades de Fibromiàlgia (FM), Síndrome de Fatiga
1 Professor de Medicina a “The University of Illinois” (USA)
www.barcelona.cat/salut 3
Crònica (SFC), Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Electrohipersensibilitat (EHS), sempre treballant des d’una visió centrada en tota la ciutadania.
L’Ajuntament de Barcelona es proposa avançar en un programa que reculli les accions que dotaran a la ciutat de mesures de suport que procuri millorar la qualitat de vida no només de les persones afectades i els seus familiars, sinó de tota la ciutadania, que desestigmatitzi les SSC i proporcioni la informació necessària a la població perquè en tingui un coneixement més ampli.
Ajuntament, institucions, entitats i professionals han treballat conjuntament per identificar i redactar les accions pràctiques corresponents que doten de contingut el programa, i han reconegut les mancances i les necessitats més directes, orientant, així, els objectius generals que cal desenvolupar