El Congrés ha aprovat la llei de modernització del sistema de la Seguretat Social i el retard de jubilació fins als 67 anys.

El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar definitivament la llei de modernització del sistema de la Seguretat Social i la demora de la jubilació fins als 67 anys.

Segons el ministre de Treball i Immigració, Valeriano Gomez, aquesta reforma no suposa cap retallada, i que només es tracta de garantir les prestacions i que siguin més altes l?any 2027.

Tot i que es preveu que l?any 2040 hi haurà 18 milions de pensionistes, Valeriano Gomez, ha afirmat que les pensions es triplicaran.

Algunes de les noves esmenes intruïdes per les Corts són:
Augment de la pensió de viduïtat.
Reconeixement d?un període de cinc anys de cotització a les mares que interrompin la seva vida laboral per tenir cura dels fills.
Calendari per la integració de les empleades de la llar en el règim general de la Seguretat Social.
Es permetrà als autònoms compatibilitzar la seva pensió amb una ocupació.
Els períodes de beques formació computin com cotitzats.
Les persones discapacitades podran jubilar-se de forma anticipada amb 25 anys cotitzats.

D?altra banda, els portaveus de diferents partits polítics, apunten que aquesta reforma no garanteix la sostenibilitat de la Seguretat Social, a més de suposar una retallada de les pensions i els drets dels treballadors.