El Departament de Salut posa en marxa un nou sistema de gestió d’incidents assistencials per tal de millorar la seguretat dels pacients

Es tracta d’una plataforma que permet la notificació i la gestió dels esdeveniments adversos que tenen lloc en els centres sanitaris i que poden produir riscos innecessaris.

Un dels objectius del Pla de salut 2011-2015 és elaborar polítiques de seguretat i de qualitat clínica per tal d’aconseguir una reducció dels incidents relacionats amb l’atenció sanitària.

La seguretat dels pacients és un aspecte clau dins l’àmbit assistencial i una prioritat dels sistemes sanitaris actuals. El concepte “seguretat dels pacients” es refereix al conjunt de bones pràctiques recomanades a professionals i a ciutadans orientades a la reducció del risc de dany evitable associat a l’atenció sanitària fins a un mínim acceptable.

Un dels projectes clau del Pla de salut 2011-2015 és la promoció de polítiques de seguretat i de qualitat clínica i, en aquest marc, s’inclou el desenvolupament del projecte d’unitats funcionals en seguretat dels pacients, que incorpora per als centres hospitalaris un sistema de notificació d’incidents o esdeveniments adversos relacionats amb l’atenció sanitària.

Es tracta d’una plataforma tecnològica que permet als professionals la gestió de riscos assistencials, i això inclou la notificació d’incidents, la seva anàlisi i gestió, la definició, planificació i seguiment d’accions de millora, i un gestor documental que facilita la creació, gestió i actualització de la documentació associada a l’assistència sanitària.

El fet d’implantar un sistema de notificació ajuda a difondre la cultura de la seguretat dels pacients remodelant el comportament i la forma d’actuar dels professionals de la salut i de les organitzacions sanitàries; així ho demostra l’evidència científica i les recomanacions internacionals.

La notificació i gestió d’errors té un caràcter proactiu, mai punitiu, i d’autoaprenentatge i millora continuada dels hospitals d’aguts. Aquest sistema permetrà prevenir un determinat tipus d’errors que puguin produir-se en diferents tipus d’organitzacions hospitalàries. De la mateixa manera, es podran elaborar recomanacions de bones pràctiques que es podran difondre a tota la xarxa. Aquest sistema no solament beneficiarà els pacients que siguin atesos als centres públics, sinó que permetrà exportar i difondre aquestes bones pràctiques a tota la xarxa assistencial de Catalunya.

El Departament de Salut ha apostat per la unificació del sistema a tots els hospitals de la xarxa pública amb la mateixa eina i això permetrà millorar i homogeneïtzar la seguretat dels pacients de tots els centres. Amb la implantació d’aquest sistema es desenvoluparà un mapa de riscos assistencials de tot el territori català. L’objectiu és assolir una assistència més segura, que es tradueixi sempre que sigui possible, en una disminució del nombre d’errors que arriben al pacient amb l’assistència sanitària i són evitables.

La majoria d’hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública ha anat incorporant objectius i indicadors de seguretat dels pacients en la pràctica assistencial. Entre aquestes bones pràctiques es troben alguns projectes com la prevenció de caigudes, la identificació inequívoca de pacients, la higiene de mans o el projecte “Bacterièmia zero”. També cal destacar les pràctiques que fomenten el bon ús dels medicaments per reduir els problemes relacionats amb la medicació i els seus efectes indesitjables.

Canal de Seguretat dels pacients

El Departament de Salut, en el marc del Pla de Salut impulsa les estratègies de seguretat i per això ha obert el canal http://seguretatdelspacients.gencat.cat on els ciutadans poden trobar informació científica, objectiva i actualitzada amb aspectes i orientacions perquè l’atenció que reben sigui més segura i també és un espai on els professionals, hi poden consultar les bones pràctiques en seguretat dels pacients per prevenir o reduir l’aparició de danys innecessaris associats a l’atenció sanitària.