Impugnar l’alta mèdica

¿Què podem fer si, trobant-nos en situació d’incapacitat temporal, rebem l’alta mèdica abans d’estar en plenes condicions de reincorporar-nos a la feina? ¿Podem impugnar aquesta decisió? Miguel Arenas, advocat especialista en Seguretat Social, ens explica com fer-ho.
Les altes mèdiques emeses de forma manifestament injusta tant per l’ICAMS en tasques d’inspecció mèdica en els casos de malaltia comuna, com per les mútues d’accidents de treball quan el procés d’incapacitat temporal deriva de contingència professional, ha estat objecte de reconeixement per part del legislador que ha dissenyat un procediment especial d’impugnació en la Llei 36/2011, reguladora de l’ordre jurisdiccional social. Intentem aclarir alguns dubtes sobre aquest nou procediment.

És obligatori en tots els casos interposar reclamació prèvia?.
Sí, amb l’excepció de les resolucions administratives expresses en què s’acorda l’alta mèdica emeses pels òrgans competents de les entitats gestores de la Seguretat Social pel compliment del termini de durada de tres-cents seixanta-cinc dies de la prestació d’incapacitat temporal

Quin és el termini per interposar la reclamació prèvia?
Estableix l’art. 71 de la llei que és requisit necessari per formular demanda en matèria de prestacions de Seguretat Social, inclosa la impugnació d’altes mèdiques, que els interessats interposin reclamació prèvia davant l’entitat gestora. El termini no serà el genèric de 30 dies, sinó que s’ha d’interposar en el termini d’onze dies des de la notificació de la resolució.

Davant qui s’ha d’interposar?
Prenent en consideració la diversitat de solucions que ofereix l’art. 71, entenem que en malaltia comuna s’ha de reclamar a l’INSS i a l’ICAMS-ICS i, en cas d’accident de treball o malaltia professional, a més a més, caldrà fer-ho també a la mútua.

De quin termini disposa l’Administració per resoldre?
Molt breu, el termini per a la contestació de la mateixa serà de set dies, s’entendrà desestimada un cop transcorregut aquest termini.

Quin és el termini per interposar demanda?
En els processos d’impugnació d’altes mèdiques, el termini anterior serà de vint dies que, en aquells casos en què no sigui exigible reclamació prèvia, es computarà des de l’adquisició de plens efectes de l’alta mèdica -extinció del INSS als 365 dies de l’inici de la IT- o des la notificació de l’alta definitiva acordada per l’entitat gestora.

A qui he de demanar?
A l’entitat gestora i, si s’escau, a la mútua. És normal i habitual incloure a la demanda al servei públic de salut -ICS-. Excepcionalment també a l’empresa del treballador, quan es qüestioni la contingència.

Davant de qui es presenta la demanda?
El Jutjat Social que correspongui al domicili del demandant o el lloc d’emissió de la resolució.

Quines característiques té el procés?
Serà urgent i tindrà una tramitació preferent. És aconsellable pel que fa a la prova que s’ha de practicar en l’acte de judici documentar la malaltia i el fet que aquesta ens impedeix anar a la feina mitjançant, per exemple, informes d’urgències o del doctor de família que siguin propers en el temps a l’alta mèdica.

Es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia?
No, l’art. 191.2 g) Llei 36/2011 és contundent: “Tampoc procedirà recurs en processos d’impugnació d’alta mèdica sigui quina sigui la quantia de les prestacions d’incapacitat temporal que percep el treballador”.

Aquest i molts altres articles relacionats amb el Dret de Seguretat Social els podeu trobar a ‘Otro blog más’, la pàgina personal del nostre company Miguel Arenas, advocat del Col·lectiu Ronda [ @marenas_]