Afibrocat
Search for:

Govern i Taula del Tercer Sector signen un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social

Inclou 50 mesures per enfortir les entitats socials davant l’increment de les necessitats socials.

El Govern català i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han signat i presentat avui un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social. L’acte de signatura del Pla s’ha celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, presidit pel M.H. President de la Generalitat de Catalunya, sr. Artur Mas. També hi han estat presents, per part del Govern, el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, així com alts càrrecs de tots els Departaments de la Generalitat que hauran de dur a terme les mesures previstes en el Pla. Per part de la Taula del Tercer Sector, hi han assistit la seva presidenta, sra. Àngels Guiteras, els presidents i presidentes de les 31 federacions d’entitats membres de la institució, i també una àmplia representació de les 4.000 entitats socials que agrupa.

El Pla signat avui consta de 50 mesures que el Govern s’ha compromès a dur a la pràctica, sigui des dels diversos Departaments de la Generalitat, sigui com a demandes davant del govern de l’Estat, o sigui per mitjà de la col·laboració amb la Taula del Tercer Sector. Es tracta de mesures que no suposen cap despesa addicional per als pressupostos de la Generalitat, d’acord amb un requisit pactat prèviament per les dues parts, però que igualment suposaran un avenç important per a l’enfortiment del Tercer Sector Social català. Aquest és el segon Pla de Suport al Tercer Sector Social del Govern català, puix que l’anterior executiu va impulsar un primer Pla per al període 2008-2010.

El Pla es posarà en marxa en un moment d’increment alarmant de les necessitats socials i de les situacions de vulnerabilitat, i també d’augment de les dificultats de les entitats socials per donar-hi resposta a causa dels problemes pressupostaris i de tresoreria de les Administracions i de la restricció del crèdit bancari. Per això la Taula del Tercer Sector ha acollit amb satisfacció aquest Pla del Govern, per la seva oportunitat i pel compromís envers el sector que demostra, malgrat les dificultats de l’administració catalana per pagar puntualment els concerts, contractes i subvencions a les entitats socials. La Taula del Tercer Sector confia que el Pla serveixi per enfortir l’activitat i la capacitat de les entitats socials del país per atendre els col.lectius més vulnerables i per cooperar més i millor amb les Administracions en la preservació del model català de benestar i cohesió social.

El conjunt de mesures d’aquest nou Pla s’han agrupat en quatre àmbits:

I. Millora de la suficiència econòmica

II. Formació i assessorament

III. Foment social i reconeixement

III. Simplificació i facilitació de la relació amb l’Administració

I dins d’aquests àmbits, les mesures s’orienten als objectius següents:

Accés a finançament
Cessió d’espais
Professionalització i millora de la qualitat
Relacions amb el món empresarial
Simplificació de les relacions i dels tràmits amb l’Administració
A continuació s’indica una selecció d’algunes de les 50 mesures, vinculades a aquests diversos objectius:

Mesura 3: Concertar en el termini de tres anys totes les places de serveis per a discapacitats

Mesura 5: Impuls de les línies de crèdit de l’ICF a les quals les entitats socials poden acollir-se

Mesura 14: Elaboració de plecs de prescripcions tècniques que fomentin la compra social a les entitats del tercer sector

Mesura 17: Mesures dirigides a incloure l’IVA en el preu dels procediments de contractació pública quan hi intervinguin entitats del tercer sector

Mesura 19: Impulsar un espai de diàleg amb les fundacions de les caixes d’estalvi per donar continuïtat a la seva obra social

Mesura 23: Cessió d’immobles de l’Administració a les entitats socials

Mesura 31: Desenvolupament d’un curs de formació de directius i gestors de recursos humans per a entitats del tercer sector

Mesura 32: Pla pilot per incloure el voluntariat en entitats socials dins la formació acadèmica de l’ESO

Mesura 36: Celebració d’una cimera anual entre les federacions d’entitats de la Taula del Tercer Sector i el president de la Generalitat

Mesura 39: Grup de treball interdepartamental per simplificar els procediments de sol.licitud, tramitació i justificació de les subvencions

Mesura 43: Seguir exigint al govern de l’Estat el traspàs del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials

Mesura 45: Demanar al govern de l’Estat la reforma urgent de la Llei de mecenatge per facilitar l’arribada de finançament privat a les entitats socials

Durant la seva intervenció, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, ha agraït el compromís del Govern català amb el Tercer Sector que significa aquest Pla: “Amb el nou Pla, el govern demostra sensibilitat i reconeixement cap a les entitats socials del país”. Guiteras també ha defensat que “en uns moments de cruïlla històrica, les entitats socials catalanes estem compromeses i seguim treballant per sortir de la crisi i per construir el projecte col·lectiu del nostre país”

El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas ha ressaltat que “en els temps que venen, Catalunya s’haurà d’acostumar a comptar amb els seus propis recursos, i les seves energies”. El president Mas també ha apostat perquè “tots els agents del país es posin, ara, al servei per aixecar el país”. Durant la seva intervenció, el president Mas ha agraït la capacitat i l’actitud del Tercer Sector Social per tirar endavant Catalunya.

Pots consultar el ‘Pla de Suport al Tercer Sector Social’.

“No olvidemos a los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica”

Por Mons. Juan José Asenjo el 17 de septiembre de 2012

Mons. Juan José Asenjo Queridos hermanos y hermanas:

Hace tres meses me visitaron en mi despacho un grupo de enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Deseaban informarme sobre este tipo de dolencias relativamente novedosas y al mismo tiempo me pedían ayuda para dar a conocer a la opinión pública sus problemas. Con mucho gusto me comprometí a hacer algunas gestiones en medios audiovisuales cercanos a la Iglesia y a dedicar una de mis cartas semanales a este tema, tratando de sensibilizar a los cristianos sobre el verdadero viacrucis que muchos de estos enfermos están pasando. Lo hago con muchísimo gusto.

Se trata de enfermedades neurodegenerativas, de desarrollo neurológico o cerebral y no psiquiátricas. Según me explicaron mis visitantes la fibromialgia es un reumatismo muscular, que afecta a la musculatura en general, a los músculos y partes blandas, tendones, ligamentos y tejidos. Sus síntomas son dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio, alteraciones del sueño y problemas cognitivos o cerebrales, de memoria y concentración. El síndrome de fatiga crónica está encuadrado dentro del grupo de las enfermedades neurológicas, concretamente asimilada a la encefalomielitis, mialgia postvírica, que consiste en una inflamación del cerebro, la médula y la musculatura en general, provocando fatiga, postración física y mental, que no se alivia con el descanso y produce entre otros síntomas, inflamación de ganglios linfáticos, mialgias, artralgias, cefaleas, alteración del sueño y malestar post-esfuerzo que dura más de 24 horas.

Los enfermos que me visitaron me señalaron como carencias más comunes en el tratamiento de estas enfermedades la tardanza y confusión en el diagnóstico, la problemática de las listas de espera, el peregrinaje asistencial, la falta de una unidad de referencia que proporcione un tratamiento único a los pacientes, la importancia de las actividades formativas al personal sanitario, etc., llegando a la conclusión de que el modelo vigente en nuestra sanidad pública no da una respuesta adecuada a este tipo de pacientes. De todas estas carencias existen numerosas quejas en la oficina del Defensor del Pueblo y de los organismos análogos de las Comunidades Autónomas.

La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica han sido trastornos controvertidos durante años. Esta situación ha generado importantes diferencias de opinión con respecto a la capacidad de trabajo de los enfermos de ambas dolencias y a su derecho a percibir prestaciones de la Seguridad Social. En la actualidad parece un hecho probado y aceptado que ambos síndromes son trastornos auténticos, graves e incapacitantes. Muchos de estos pacientes acaban en sillas de ruedas, postrados en la cama o confinados en casa sin poder salir de la calle.

Junto a la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, mis visitantes me hablaron también de otra enfermedad emergente llamada síndrome químico múltiple, caracterizada por una pérdida progresiva de la tolerancia de agentes químicos como productos de limpieza, perfumes, disolventes, insecticidas, y gases derivados de los hidrocarburos, que obligan a quienes padecen esta enfermedad a vivir prácticamente en una burbuja, necesitando mascarillas para salir de casa por miedo a los síncopes, desmayos y desvanecimientos.

La consecuencia que se deriva de estas enfermedades es la ruina personal de quienes las padecen. El enfermo aquejado por estas dolencias cambia substancialmente su actitud y forma de relacionarse, tanto dentro como fuera del entorno familiar. Dada la existencia de un dolor continuo en muchas ocasiones cae en la depresión o en la angustia aislándose afectivamente incluso dentro del propio domicilio. Todo ello altera grandemente la vida familiar y afecta negativamente a la vida matrimonial, que en muchas ocasiones termina en la separación.

Estas enfermedades desestructuran en muchos casos la vida laboral y las condiciones económicas de la familia. En los casos más graves se puede perder el trabajo, como efecto del despido por falta de productividad sobrevenida; se pueden perder además la vivienda, por falta de ingresos para pagar la hipoteca, y los ahorros de toda la vida por los gastos sanitarios, quedando la familia por debajo del umbral de la pobreza.

Mis interlocutores me pedían ayuda para que las autoridades sanitarias sitúen estas enfermedades en el mismo nivel que otras enfermedades conocidas. Pedían también que los laboratorios y empresas farmacéuticas inviertan dinero en la investigación para lograr fármacos que alivien o curen estas enfermedades. Me pedían por último que las parroquias no olviden a estos enfermos y que los católicos, junto con otros agentes sociales, en lo que esté de nuestra parte, les ayudemos a normalizar su situación ante la incomprensión e ignorancia que existen hacia las patologías que padecen y sus repercusiones.

No olvidemos que, como escribiera bellamente San Juan de la Cruz, en la noche de la vida nos juzgarán del amor y que el criterio de decisivo de discriminación en aquel momento crucial será, entre otros, nuestros sentimientos de piedad eficaz con los pobres y con los que sufren. Que veamos en ellos el rostro sufriente de Cristo, que les acojamos y visitemos con amor, y que hagamos cuanto podamos por ayudarles.

Para ellos y para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Estudian la mitocondria como origen de la inflamación en la fibromialgia

El artículo ha sido publicado en la prestigiosa revista Antioxidants and redox signalling.

Investigadores del Departamento de Citología e Histología Normal y Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla han publicado un artículo en la revista Antioxidants and redox signalling, con 8,5 de índice de impacto y la más importante en el campo del estrés oxidativo, donde analizan el papel de la mitocondria como origen de la inflamación en la fibromialgia.

Una de las alteraciones más discutidas en la fibromialgia es la presencia de marcadores inflamatorios. Muchos autores han encontrado estás alteraciones y otros no. Eso es probablemente debido a que no todos los pacientes tienen el mismo tipo de fibromialgia, lo que significa que existen subtipos.

Así, el autor principal de este artículo, el investigador Mario D. Cordero, explica que “nosotros hemos demostrado en varios artículos que existe una importante disfunción mitocondrial lo que implicaría la existencia de un subtipo de fibromialgia mitocondrial”. De esta manera, añade que en este artículo se pone de manifiesto que la activación de la inflamación en un conjunto de pacientes es debida al estrés oxidativo provocado por una importante disfunción mitocondrial.

Asimismo, los expertos señalan que los altos niveles de inflamación correlacionaban con el tres oxidativo y la disfunción mitocondrial, al mismo tiempo, estos niveles de inflamación correlacionaban con el dolor de manera que “a más estrés oxidativo, más inflamación y a su vez, a más inflamación, más dolor. Esto implica que el origen en al menos un subgrupo de pacientes, de la fisiopatología de la enfermedad, es el daño mitocondrial, es decir que esta explicaría probablemente las causas de los síntomas en un conjunto de los pacientes (no en todos)”, informa Cordero.

Este trabajo trata de dar posibles respuestas a la etiología de la enfermedad, por un lado, y, por otro, también implica que el tratamiento con antioxidantes o protectores de la mitocondria inhibirían la activación de la inflamación reduciendo los síntomas.